Reeducació dislèxia, TDA(H), TEA, TEL

Reeducació psicopedagògica específica (dislèxia, disortografia, TEL)
Programa dissenyat específicament per les dificultats en l’aprenentatge com la dislèxia, la disortografia o el trastorn de llenguatge mitjançant metodologies didàctiques, pissarra digital, projector i materials d’elaboració pròpia.

Objectius en el procés lector: processos perceptius i discriminació de lletres, recerca d’estímuls determinats, representacions lèxiques i connexions amb el sistema semàntic, associació fonema-grafema, construcció de paraules, anàlisis grafèmic, exercicis fonològics, assignació de funcions sintàctiques, automatització dels signes de puntuació, extracció idees principals d’un text, ordenar frases per formar una narració, augmentar vocabulari, associació d’idees referides al text.

Objectius en el procés escriptor: processos motors gràfics, representació gràfica de sons aïllats, representació gràfica de sons combinats, representació gràfica de pseudoparaules, escriptura de paraules, construcció d’estructures sintàctiques amb sentit, elaboració complexa d’estructures sintàctiques, longitud de les estructures, coneixement i aplicació normes ortogràfiques, col·locació de signes de puntuació, augmentar habilitat d’expressar-se per escrit.

Treballem per augmentar l’habilitat lectoescriptora i la normalització del procés d’aprenentatges.

Reeducació psicopedagògica global (part específica + reforç escolar + organització acadèmica + suport personal)
Els nens/es i adolescents que necessiten una reeducació psicopedagògica requereixen atencions educatives específiques mitjançant programes d’intervenció adequats més enllà d’una classe particular.

En les sessions de reeducació psicopedagògica global treballem:
Dificultats específiques (dèficit atenció, hiperactivitat, TEL, dislèxia, disortografia, intel·ligència límit, trets TEA)
Adquisició processos d’aprenentatge: mecànica lectora, comprensió, habilitat escriptora, raonament lògic abstracte
Reforç escolar (organització materials, ús agenda, pla de treball a casa, tècniques d’estudi, aprofitament temps i rendiment)
Suport personal (motivació vers els aprenentatges, creixement maduratiu, gestió de conflictes, superació frustració, autoestima)
Coordinació entre agents educatius (seguiment periòdic amb família, escola, col·laboradors externs, altres professionals)

Treballem per una millora progressiva a nivell personal, escolar i social.
NOTA: no és fan deures

Per a més informació cliqueu a:
Metodologia
Modalitat i preus
Formulari de contacte